Bel ons: +31 24 32 090 52 ·

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van: Solar2Mounting BV, Hogelandseweg 30, 6545AK Nijmegen, KvK 60483032

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere rechtsverhouding tussen Solar2Mounting en haar cliënten. Zij vormen een integraal geheel met de door Solar2Mounting gedane aanbiedingen, offertes en aangegane overeenkomsten.
1.2 Indien de cliënt zelf haar eigen voorwaarden van toepassing verklaart op de door haar aangegane overeenkomst(en) met Solar2Mounting, zijn deze voorwaarden voor Solar2Mounting niet bindend voor zover zij afwijken, dan wel strijdig zijn met, de Algemene Voorwaarden van Solar2Mounting.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden zal slechts kunnen worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
1.4 De vernietiging dan wel nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Artikel 2 Prijs en betaling
2.1 Alle offertes, prijslijsten, aanbiedingen en brochures van Solar2Mounting zijn vrijblijvend; herroeping door of namens Solar2Mounting is altijd mogelijk, zelfs na uitdrukkelijke aanvaarding door cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per E-mail anders is overeengekomen.
2.2 Alle door Solar2Mounting gedane prijsopgaven zijn, tenzij expliciet anders aangegeven, exclusief B.T.W. en andere heffingen welke door of vanwege de overheid worden opgelegd. Wijzigingen in prijzen voor grondstoffen (Aluminium of Staal) mogen door Solar2Mounting aan cliënt doorberekend worden. Eventuele transportkosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet, tenzij expliciet aangegeven, bij de prijs inbegrepen.
2.3 Indien de door Solar2Mounting in rekening gebrachte prijsstijging meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen prijs, is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen twee weken nadat de prijsverhoging door Solar2Mounting aan de koper is meegedeeld, zonder enige aanspraak op schadevergoeding te kunnen maken.
2.4 Tenzij anders overeengekomen dient de koper het factuurbedrag te voldoen 1 dag voorafgaande aan de afgesproken levering van de materialen op de door Solar2Mounting aangegeven wijze.
2.5 Indien het factuurbedrag na het verloop van de in het vorige lid bepaalde termijn niet is voldaan zal cliënt van rechtswege in verzuim zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Solar2Mounting zal in dat geval gerechtigd zijn om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. Alle ten behoeve van Solar2Mounting bedongen rechten, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, de rechten als vermeld in deze Algemene Voorwaarden, blijven in dat geval onverminderd van kracht.
2.6 Het is cliënt niet toegestaan enig door hem aan Solar2Mounting verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag welke Solar2Mounting aan cliënt verschuldigd mocht zijn. Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van een betaling uit hoofde van een met Solar2Mounting aangegane overeenkomst in verband met enige andere met Solar2Mounting aangegane overeenkomst. Ingeval art. 7 (Overmacht) toepassing vindt is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling.

Artikel 3 Uitvoering van overeenkomsten
3.1 Leveringstermijnen zullen zijn streeftermijnen. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijnen zal Solar2Mounting in overleg treden met de cliënt.
3.2 Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal Solar2Mounting nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
3.3 Het risico van de door Solar2Mounting geleverde zaken gaat over op het moment van levering aan cliënt.
3.4 Solar2Mounting is gerechtigd de verdere uitvoering van de met cliënt aangegane overeenkomst op te schorten, zolang cliënt jegens Solar2Mounting niet aan al haar verplichtingen, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan.
3.5 Solar2Mounting zal te allen tijde gerechtigd zijn zich bij de uitvoering van overeenkomsten te bedienen van derden.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 Totdat het door Solar2Mounting gefactureerde bedrag geheel door Solar2Mounting ontvangen zal zijn blijven aan cliënt geleverde zaken eigendom van Solar2Mounting.
4.2 Het is cliënt derhalve uitdrukkelijk verboden om op de in dit artikel bedoelde zaken een vuist- of stil pandrecht ten behoeven van derden te vestigen.

Artikel 5 Garantie 
5.1 Solar2Mounting garandeert deugdelijkheid van de geleverde zaken en de juiste werking daarvan over een periode van 12 maanden na leverdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Van deze garantie is uitdrukkelijk uitgesloten schade of gebreken aan de apparatuur welke is ontstaan door of ten gevolge van:
a. natuurlijke slijtage;
b. diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige stofvorming, verwaarlozing door cliënt, blootstelling aan chemicaliën, extreme omstandigheden waarin de montagematerialen zijn geplaatst of onoordeelkundig gebruik door cliënt;
c. indien de montagevoorschriften niet zijn opgevolgd;
d. reparaties en/of modificaties aan materialen, welke niet door X zijn uitgevoerd of vooraf goedgekeurd; en/of
5.4 Alle garantieaanspraken vervallen, indien cliënt zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten, dan wel de geleverde zaken niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de oorspronkelijke bestemming.
5.5 Niet nakoming door cliënt van een van diens contractuele verplichtingen tegen Solar2Mounting, ontheft Solar2Mounting van haar garantieverplichtingen.
5.6 Gebreken aan de geleverde zaken, welke onder de garantie vallen, worden uitsluitend ter beoordeling van Solar2Mounting hetzij hersteld, dan wel door een nieuwe levering vervangen.
5.7 Zaken, welke gebreken vertonen die onder garantie vallen, dienen franco aan X te worden toegezonden, na voorafgaande toestemming van X en onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
5.8 Behoudens de verleende garantie geldt voor Solar2Mounting geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend, tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.

Artikel 6 Inspectie en klachten
6.1 Client zal de zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig inspecteren. Klachten over zaken moeten uiterlijk binnen 24 uur na aflevering telefonisch aan Solar2Mounting worden gemeld. Telefonische klachten dienen binnen 24 uur schriftelijk te worden bevestigd aan Solar2Mounting, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten inclusief foto’s. Bij de melding van klachten dient het nummer en de datum van de factuur te worden vermeld.
6.3 Het staat cliënt niet vrij de zaken te retourneren, voordat Solar2Mounting daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
6.5 Te laat of onjuist ingediende klachten worden niet in behandeling genomen, en cliënt wordt alsnog geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is Solar2Mounting op generlei wijze aansprakelijk voor schade en kosten, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, voortvloeiende uit het niet of niet naar behoren functioneren van de door Solar2Mounting geleverde apparatuur. Cliënt vrijwaart dien aangaande Solar2Mounting voor mogelijke aanspraken van derden.

Artikel 9 Ontbinding
9.1 Indien cliënt surseance van betaling wordt verleend of failleert, dan heeft Solar2Mounting het recht om de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel (te haren keuze) de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Alle van de tot de opzegging verschuldigde betalingen van cliënt worden alsdan direct opeisbaar.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle door Solar2Mounting en cliënt aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de, naar keuze van Solar2Mounting, feitelijke en juridische vestigingsplaats van Solar2Mounting.

Per 1 augustus 2019 is Solar2Mounting verhuisd naar Hogelandseweg 40 in Nijmegen